Regulamin i polityka prywatności

1. Definicje

Operator (administrator)Laboratory Research Peptides Company LTD z siedzibą na Cyprze pod adresem 2023 Nicosia, Peiraios 30, Strovolos zarejestrowana pod numerem HE448458 oraz numerem identyfikacji podatkowej 60015353X.

Usługobiorca/Użytkownik –podmiot, korzystający z Serwisu, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną, lub z którym zawarta może być umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, jak również podmiot, dla którego zostało utworzone Konto w Panelu Nadawcy.

Konsument– Użytkownik, będący osobą fizyczną dokonującą zamówienia Usług lub kupna produktu w Serwisie.

Serwis – Ten Serwis Internetowy dostępny pod adresem pro-body.pl wraz z jego funkcjonalnościami, prowadzony przez Operatora, w ramach którego Użytkownicy mogą zlecać wykonanie Usługi lub zakupu promowanych produktów wypełniając m.in. formularz zamówienia oraz wpisując kod promocyjny.

Konto – jest to dostęp do funkcjonalności Serwisu przyznawany Usługobiorcy, nadawany po procesie rejestracji, wymagającego podania przez Użytkownika unikalnej nazwy (loginu) i hasła. Otrzymanie potwierdzenia od Operatora o utworzeniu Konta równoznaczne jest z zawarciem umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. W ramach Konta Użytkownik otrzymuje miejsce na serwerze, na które wprowadza Dane Osobowe i nimi zarządza.

Panel wystawcy – system teleinformatyczny udostępniany Usługobiorcy po założeniu Konta, umożliwiający po zalogowaniu przy użyciu nadanego mu loginu i hasła Usługi, jak również w ramach której Użytkownik, może zarządzać swoimi Danymi Osobowymi, zamawiać Usługi oraz promować i oceniać produkty a także korzystać z innych funkcjonalności dostępnych w Serwisie.

Usługa – sprzedaż produktów i usług świadczona drogą elektroniczną przez Operatora serwisu pro-body.pl na podstawie niniejszego Regulaminu umożliwiająca Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu składanie zleceń Nadawcom w celu dostarczenia przez przewoźników, przemieszczania i doręczanie Przesyłek z lub do Punktu Odbioru Przesyłki przez Przewoźnika, a także wykonywanie usług dodatkowych świadczonych zgodnie z Regulaminem danego Przewoźnika (w ramach jego działalności oraz na podstawie Regulaminu Przewoźnika).

Zlecenie – prawidłowo wraz z kodem rabatowym i kompletnie wypełniony formularz zlecenia wysyłki produktu lub usługi, przemieszczenia i doręczenia Przesyłki złożone przez Usługobiorcę za pośrednictwem Serwisu, zakończone wygenerowaniem Listu Przewozowego w celu wykonania Usługi.

List Przewozowy – mający moc prawną dokument wypełniany przez Nadawcę dla Usługobiorcy, stanowiący dowód zawarcia Umowy o świadczenie Usługi lub zakupu produktu, dołączany do każdej Przesyłki, zawierający niezbędne dla Przewoźnika informację o Przesyłce oraz jej miejscu przeznaczenia i Odbiorcy.

Przewoźnik (Kurier)– przedsiębiorca, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy usługi przewozowe, któremu można złożyć zamówienie odbioru, przemieszczenia i doręczenia przesyłki w ramach zawieranych usług w serwisie pomiędzy Nadawcą a odbiorcą bez pobrania gotówki lub „za pobraniem” oraz Osoba świadcząca Usługi kurierskie w imieniu tej firmy działająca na podstawie zawartej z nią umowy. W ramach Serwisu Nadawca może złożyć zamówienie niżej wskazanym Przewoźnikom:

• DPD Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000028368, REGON 012026421, NIP 5260204110, strona internetowa:
https://www.dpd.com.pl
• InPost Express sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, ul. Malborska 130, 30-624 Kraków, zarejestrowana przez w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000543759, REGON 360781085, NIP 6793108059,
strona internetowa: https://inpost.pl/
• InPost Paczkomaty Sp. z o. o., z siedzibą w Krakowie, ul. Malborska 130, 30-624 Kraków, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000255841, REGON 120246484, NIP 6792895061,
strona internetowa: https://paczkomaty.pl

Przesyłka
– zarejestrowana w Serwisie, prawidłowo zapakowana rzecz lub rzeczy przez nadawcę, opatrzone Listem Przewozowym z oznaczeniem Odbiorcy i adresem w celu odbioru przez Przewoźnika i dostarczenia Odbiorcy, zawierająca korespondencję lub jako paczka pocztowa w rozumieniu Prawa pocztowego, przyjmowana, sortowana, przemieszczania i doręczana w sposób usankcjonowany niniejszym Regulaminem, jak również Regulaminami Przewoźników, dla której dopuszczalne gabaryty oraz waga określone zostały w Cenniku.

Regulamin -y Przewoźnika – Do wykonywania usług zamawianych za pośrednictwem Serwisu zastosowanie mają regulaminy Przewoźnika. Aktualne regulaminy określające zasady i warunki świadczenia usług dostępne są na podanych powyżej stronach internetowych Przewoźnika.

Odbiorca
– osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, do której w związku z zamówieniem Usługi przez Usługobiorcę adresowana jest Przesyłka, upoważniona przez Usługobiorcę i uprawniona do odbioru Przesyłki doręczonej przez Przewoźnika w ramach realizowanej Usługi.

Nadawca
– osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która posiada produkty, wiedzę i doświadczenie w zakresie produktów reklamowanych w serwisie operatora i może zrealizować zlecenie i której ustawa przyznaje zdolność prawną, do której w związku z zamówieniem Usługi lub produktu przez Usługobiorcę adresowane jest zamówienie, upoważniona przez Usługobiorcę i uprawniona do realizacji zamówienia i wydania przewoźnikowi w ramach realizowanej Usługi.

Baza Kont
– zbiór Danych Osobowych oraz innych danych przypisanych do danego konta zamieszczonych w Serwisie przez Użytkowników, które za zgodą Użytkowników są gromadzone, przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym, w ramach Usług świadczonych przez Operatora.

Dane Osobowe
– zgromadzone w ramach formularza rejestracyjnego, dostępnego pod adresem pro-body.pl, informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez Administratora w celu prawidłowego świadczenia Usług oraz w innych celach określonych niniejszym Regulaminem.

Pobranie
– usługa dodatkowa uzależniająca odbiór Przesyłki od wcześniejszego uiszczenia przez Odbiorcę opłaty, która zostanie przekazana na rachunek bankowy wskazany przez Usługobiorcę.

Skarbonka
– usługa oferowana Usługobiorcy, polegająca na możliwości dokonania przedpłaty i zgromadzenia środków na Koncie Skarbonki w celu ich późniejszego wykorzystania w Serwisie.

Konto Skarbonki
– przypisane danemu Usługobiorcy konto, zawierające środki płatnicze do wykorzystania w Serwisie.

Kod promocyjny
– udostępniany w ramach usługi kod alfanumeryczny przypisany do konkretnego nadawcy w celu realizacji przez niego zamówienia usługi. Kod promocyjny jest udostępniany przez nadawców zgodnie z ich wiedzą i doświadczeniem odbiorcom usług. W przypadku realizacji usługi bez produktu wysyłany jest zestaw usług po ich opłaceniu. W przypadku realizacji usługi polegającej na zakupie produktów nadawca wysyła produkt zgodnie z promocją w serwisie oraz ustalonymi i przypisanymi kodami rabatowymi w serwisie. Serwis nie jest stroną transakcji pomiędzy nadawcą udostepniającym kody promocyjne a odbiorcą.

Bramka płatnicza – bezpieczna platforma płatności internetowych obsługiwana przez operatora płatności internetowych z osobnym regulaminem.
Cennik – cennik Usług dodatkowych dedykowany odbiorcom i nadawcom.
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
Świadczenie Usługi drogą elektroniczną -wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. –prawo telekomunikacyjne;

Prawo pocztowe
– Ustawa z dnia 12 czerwca 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. 2012 poz. 1529)

Prawo przewozowe
– Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. 2012, poz. 1173 ze zm.)

Punkt Nadawczo – Odbiorczy
– lokal w ramach prowadzonej przez współpracujących z Operatorem serwisu operatorów pocztowych w rozumieniu prawa pocztowego, w którym osoba upoważniona wydaje lub przyjmuję przesyłkę od Nadawcy w celu wykonania usługi wysyłki. Zadania i funkcje Przewoźnika stosuje się odpowiednio do Punktu Nadawczo- Odbiorczego od momentu przyjęcia przesyłki od Nadawcy/Przewoźnika do momentu wydania Odbiorcy/Przewoźnikowi.

2. Postanowienia wstępne

1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 poz.1204) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Laboratory Research Peptides Company LTD z siedzibą na Cyprze pod adresem 2023 Nicosia, Peiraios 30, Strovolos zarejestrowana pod numerem HE448458 oraz numerem identyfikacji podatkowej 60015353X. adres e-mail: office@pro-body.pl ustala niniejszym regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
2. Regulamin określa zasady i warunki usług świadczonych za pośrednictwem prowadzonego i administrowanego przez Operatora Serwisu pro-body.pl.
3. Laboratory Research Peptides Company LTD przy pomocy Serwisu, w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa świadczy usługi związane udostępnianiem oferty dla nadawców oraz ich realizacją poprzez serwis z umożliwiając Użytkownikom składanie drogą elektroniczną zamówień, przemieszczenie i doręczenie oferty wraz Przesyłką przez Przewoźnika w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz na podstawie Regulaminu i regulaminu wybranego przez Użytkownika Nadawcy oraz Przewoźnika, jak również dokonywanie płatności za Usługę, śledzenie realizacji Usługi, udostępniania na indywidualne żądanie Użytkownika informacji umieszczonych w ramach Serwisu.
4. Z Serwisu pro-body.pl mogą korzystać osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
5. Zalogowanie się na konto Użytkownika na stronie Serwisu pro-body.pl lub też zamówienie usługi lub promowanego produktu przez nadawców wymaga uprzedniego zapoznania się i akceptacji przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, dostępnego na stronie Serwisu pro-body.pl Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie postanowienia w nim zawarte oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
6. Operator świadczy Usługi na rzecz nadawcy i odbiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
7. Usługobiorca akceptuję przekazywanie danych osobowych, w tym do Nadawcy oraz Przewoźnika celem realizacji usługi przewozowej.
8. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Operatora jako Administratora Danych Osobowych (dalej Administrator) jego Danych Osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji Konta w Serwisie oraz w procesie korzystania z Serwisu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na ich przetwarzanie może uniemożliwić świadczenie usług drogą elektroniczną oraz składanie przez Użytkownika zamówień w Serwisie.
9. Administrator przetwarza Dane Osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego oraz do prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, dokonania rozliczeń z Użytkownikiem, marketingu usług własnych za dodatkową zgodą, a także w innych prawnie dopuszczalnych i usprawiedliwionych celach.
10. Użytkownik oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są prawdziwymi danymi Użytkownika. Administrator ma prawo uzależnić świadczenie Usług na rzecz Użytkownika od uprzedniego potwierdzenia przez niego zgodności Danych Osobowych. W razie wątpliwości Administrator może odmówić świadczenia usług dostępnych w Serwisie, może również zablokować Konto do czasu wyjaśnienia wątpliwości, może również usunąć Konto.
11. Użytkownicy powierzający administratorowi dane osobowe są zobowiązani do ich przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i RODO) oraz z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, spełniających wymagania polskiego prawa. Zobowiązani są także uzyskać zgodę osób, od których zbierają Dane Osobowe, na powierzenie przetwarzania tych danych oraz o przekazać im informacje zawarte w niniejszym Regulaminie, w tym o sposobie, celu, zakresie i okresie przetwarzania danych przez Operatora, prawach osób których dane są przetwarzane oraz kręgu podmiotów, którym Operator powierza dane. Dotyczy to również sytuacji korzystania przez Użytkownika z książki adresowej dostępnej po zalogowaniu na konto Serwisu.
12. Regulaminy Przewoźnika stanowią integralną część regulacji prawnej Usługi obowiązującej Usługobiorcę.

3. Rejestracja, dostęp i utrzymanie Konta.

1. Rejestracja w Serwisie i utworzenie Konta jest bezpłatne.
2. W celu pełnego korzystania z usług Serwisu, Usługobiorca może utworzyć Konto. W tym celu należy wypełnić formularz dostępny na stronie pro-body.pl, w tym określić unikalną nazwę (login) i hasło oraz zaakceptować Regulamin.
3. Utworzenie Konta zostanie potwierdzone przez Operatora. Otrzymanie potwierdzenia równoznaczne jest z zawarciem umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na zasadach określonych w Regulaminie.
4. Operator może uzależnić utworzenie Konta bądź dostępność wybranej funkcjonalności od weryfikacji danych podanych przy tworzeniu Konta.
5. Operator może odmówić utworzenia Konta w przypadku, gdy dane podane w procesie rejestracji wskazują, iż są to informacje nieprawdziwe.
6. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznej aktualizacji swoich danych podanych w związku z utworzeniem Konta i korzystaniem z Panelu Nadawcy lub Usługobiorcy.
7. Każdorazowe zalogowanie się do Panelu Nadawcy oznacza akceptację Regulaminu, Regulaminu Przewoźnika oraz Cennika.
8. Użytkownik zobowiązuje się zachować w tajemnicy nadany przy rejestracji unikalny login i hasło oraz nie udostępniać go osobom trzecim. W przypadku podejrzenia, że wiedzę o treści loginu i hasła mogła nabyć osoba trzecia, ma obowiązek zmiany hasła i powiadomienia o tym fakcie niezwłocznie Operatora.
9. Usługa lub potwierdzenie zawarcia zakupu zlecona po zalogowaniu unikalnym loginem i hasłem do Panelu Nadawcy uważana jest za zamówioną przez Usługobiorcę.
10. Rejestracja Użytkownika może być dokonana podczas składania zlecenia w Serwisie.
11. Usługobiorca nie może uchylać się od jakiejkolwiek odpowiedzialności względem Operatora, w tym od zapłaty za zleconą Usługę.
12. Wszystkie dokumenty niezbędne do poprawnej realizacji Usługi dla Nadawcy są generowane oraz udostępniane Usługobiorcy w formie elektronicznej poprzez Panel Nadawcy.
13. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z utrzymywania Konta. Rezygnacja, o której mowa powyżej jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
14. Zamawianie większości usług lub produktów w Serwisie może być dostępne dla Usługobiorców także bez dokonywania rejestracji, przy czym zlecenie wykonania Usługi wymaga zapoznania się i akceptacji przez Użytkownika postanowień Regulaminu, warunków świadczenia usług, regulaminów i cenników Przewoźnika wybranego przez Usługobiorcę do wykonania przewozu. Akceptując regulamin, warunki świadczenia usług i cennik Przewoźnika, Użytkownik wyraża zgodę na ich wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania, co równoznaczne jest z zawarciem umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na zasadach określonych w Regulaminie.
15. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. W przypadku łamania postanowień Regulaminu Operator ma prawo do czasowego zablokowania Konta Użytkownika lub zawieszenia możliwości korzystania z funkcjonalności Serwisu.

4. Zlecenie Usługi lub zakupu produktu i jej realizacja

1. Zamówienia przyjmowane są przez Serwis 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia Usługobiorcy realizowane są w terminach wskazanych przez danego Nadawcę oraz Przewoźnika, zgodnie z jego regulaminem, a informacje prezentowane w Serwisie odnośnie terminu nadania są terminem orientacyjnym, a nie gwarantowanym.
2. Z chwilą naciśnięcia przycisku „Zamów” lub „kupuj” zostaje złożone Zamówienie na wybraną przez Użytkownika Usługę lub produkt.
3. Złożenie zamówienia przez Użytkownika jest równoznaczne z akceptacją przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu oraz regulaminu Przewoźnika wykonującego usługę przewozową.
4. W celu zlecenia wykonania Usługi lub zakupu produktu Usługobiorca wypełnia formularz przesyłki za pośrednictwem Serwisu lub po zalogowaniu, podając wymagane dane, wskazuje Przewoźnika, z którego usług zamierza skorzystać oraz zatwierdza zlecenie Operatorowi oraz zapewnia, że Przesyłka zostanie wydana Przewoźnikowi we wskazanym w Zamówieniu lokalu/miejscu.
5. Złożenie zamówienia przez użytkownika jest równoznaczne z oświadczeniem wykorzystania produktów zgodnie z ich przeznaczeniem. Produkty oferowane przez operatora są przeznaczone tylko i wyłącznie do cela badawczych.
6. Usługobiorca zobowiązuje się do rzetelnego i zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza.
7. Zlecenie Operatorowi wykonania Usługi oznacza akceptację Regulaminu oraz cennika i regulaminu Przewoźnika a także akceptację produktu wystawionego przez Nadawcę.
8. Usługobiorca zobowiązuje się do zapłaty Operatorowi całości kwoty wystawionej przez Nadawcę wraz z kosztami dodatkowymi za zamówioną usługę lub produkt zgodnie z Cennikiem Standardowym lub Indywidualnym, w zależności od dokonanego wyboru.
9. Za nieprawidłowe przygotowanie Zlecenia, w tym błędne wygenerowanie Listu Przewozowego odpowiedzialność ponosi Usługobiorca lub Nadawca.
10. Odpowiedzialność za naruszenie Regulaminu w zakresie wymiarów i wagi Przesyłki, właściwe zapakowanie i zabezpieczenie przesyłki zgodnie z zasadami przyjętymi w regulaminie wybranego Przewoźnika, w tym szkody powstałe z tego tytułu, w szczególności zaś dopłaty naliczone przez Przewoźnika, ponosi wyłącznie Nadawca.
11. Wszystkie dokumenty niezbędne do poprawnej realizacji złożonego zamówienia generowane są oraz udostępniane Usługobiorcy w formie elektronicznej (w przypadku zarejestrowanego Usługobiorcy), jak również za pośrednictwem poczty email.
12. W zależności od wybranego Przewoźnika wygenerowany przez Serwis List przewozowy dla Nadawcy lub Etykieta musi zostać wydrukowana i dołączona do Przesyłki przekazywanej Przewoźnikowi.
13. Przewoźnik (kurier) może kontaktować się telefonicznie, sms lub poprzez e-mail z Usługobiorcą na podstawie udzielonej zgody, Odbiorcą na podstawie wyszczególnionym w § 2 ust. 11, pod przekazane numery telefonu lub e-mail, w celu usprawnienia dostarczenia Przesyłki (wykonania Zlecenia) i realizacji umowy. Dane osobowe przekazywane są Przewoźnikowi w celu umożliwienia komunikacji pomiędzy Przewoźnikiem, Usługobiorcą i Odbiorcą.
14. Nadawca powiadomi Odbiorcę o planowanej Przesyłce, a także o konieczności zapewnienia odpowiednich narzędzi, urządzeń lub osób niezbędnych do rozładunku Przesyłki, jeżeli taka konieczność zachodzi.
15. Nadawca poinformuje Odbiorcę, że w przypadku ubytku lub uszkodzenia doręczanej Przesyłki zobowiązany jest on do bezzwłocznego sporządzenia protokołu szkody w obecności przedstawiciela Przewoźnika (protokół powinien zostać czytelnie podpisany przez przedstawiciela Przewoźnika doręczającego Przesyłkę oraz przez Odbiorcę)
16. Użytkownik za pośrednictwem strony internetowej pro-body.pl, po wprowadzeniu numeru Przesyłki, ma możliwość śledzenia aktualnego statusu Przesyłki.
17. Realizacja za pomocą Serwisu zostanie spełniona w terminie oraz na zasadach określonych w regulaminach lub ogólnych warunkach świadczenia usług obowiązujących u wybranego przez Usługobiorcę Przewoźnika.
18. W przypadku, gdy Przewoźnikowi nie zostanie przekazana Przesyłka przez Nadawcę, Operator – na wyraźną prośbę Usługobiorcy – może zlecić kolejną próbę odbioru Przesyłki. Wszelkie opłaty z tym związane, które mogą zostać doliczone przez Przewoźnika pokrywa Nadawca.
19. Przesyłki nieodebrane przez Odbiorcę w terminie, są zwracane do Nadawcy na jego koszt za pośrednictwem Przewoźnika zgodnie z Cennikiem Usługi.
20. W przypadku odmowy zapłaty kwoty pobrania przez Odbiorcę, Przesyłka nie jest mu przekazywana, a Operator zachowuje prawo do wynagrodzenia jak za Przesyłkę doręczoną.
21. Pobranie należności od Odbiorcy za doręczoną Przesyłkę („za pobraniem”) odbywa się w gotówce lub przy pomocy karty płatniczej, jeżeli Przewoźnik udostępnia taką usługę.
22. Operator dokłada najwyższej staranności w celu zapewnienia sprawnego działania Serwisu oraz wykonywania Usług zlecanych w Serwisie, jednakże przyjęcie zlecenia w Serwisie nie oznacza jego bezwzględnej realizacji. W przypadku braku możliwości realizacji danego zlecenia z powodu niedostępności usług lub produktów oferowanych przez Nadawców lub nieobsługiwanych lokalizacji przez wybranego Przewoźnika, Operator po poinformowaniu o tym Usługobiorcy ma prawo anulować Zamówienie. W takim przypadku Usługobiorca otrzyma zwrot kosztów usługi, która nie mogła być zrealizowana.
23. Usługobiorcy mają możliwość anulowania Zamówień, co do których nie podjęto jeszcze próby wykonania Usługi przez Nadawcę, poprzez przesłanie zawiadomienia na adres contact@pro-body.pl. W przypadku anulowania Zamówienia opłata nie jest naliczana. Jeżeli zamówienie zostało już wcześniej opłacone, kwota zapłaty zwracana jest na rzecz Usługobiorcy.
24. Użytkownik, będący Konsumentem, najpóźniej na początku składania zamówienia otrzyma za pośrednictwem Serwisu jasne i czytelne informacje o ograniczeniach dotyczących wykonania zamawianej Usługi lub produktu i akceptowanych sposobach płatności.
25. Użytkownikowi, będącemu Konsumentem, Operator bezpośrednio przed złożeniem zamówienia dostarczy informacje o:
26. Po złożeniu zamówienia Operator przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy na wykonanie zamówionej Usługi lub zakupie produktu u Nadawcy na trwałym nośniku w formacie pliku pdf przesłanym pocztą elektroniczną, na co Konsument wyraża zgodę.
27. Wykonanie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 11 ust. 2 Regulaminu, nastąpi wyłącznie na żądanie Konsumenta. Oświadczenie Konsumenta w tej kwestii może zostać złożone w formularzu zamówienia.
28. Usługobiorca będący Konsumentem przyjmuje do wiadomości, że dokonanie przez niego przy składaniu Zamówienia wyboru wykonania Usługi przed upływem 14 dni od złożenia Zamówienia powoduje, po wykonaniu Usługi, utratę prawa do odstąpienia od Umowy.
• głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem;
• swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;
• adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą;
• adresie, pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres wskazany wyżej;
• łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia
• kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się;
• sposobie i terminie zapłaty;
• sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji;
• sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy;
• kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument; w odniesieniu do umów zawieranych na odległość – kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;
• obowiązku zapłaty przez Konsumenta poniesionych przez Operatora uzasadnionych kosztów, jeżeli konsument odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia wykonania Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
• braku prawa odstąpienia od umowy lub okolicznościach, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy;
• czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy – jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu;
• minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy;
• możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur;
• o danych identyfikujących Przewoźnika, w szczególności o firmie, organie rejestrowym, adresie Przewoźnika, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu, o ile są dostępne, adresie, pod którym Konsument może składać Przewoźnikowi reklamacje, jeżeli jest inny niż adres podany powyżej.

5. Płatności i rozliczenia

1. Za wszelkie zlecone Usługi Operator naliczy opłaty, zgodnie z obowiązującym w chwili złożenia zlecenia Cennikiem.
2. Wszystkie ceny przedstawione na stronie internetowej lub w materiałach marketingowych stanowią jedynie zaproszenie do negocjacji zgodnie z artykułem 71 kodeksu cywilnego.
3. Jedynym obowiązującym Usługobiorcę cennikiem jest Cennik znajdujący się w serwisie pro-body.pl dla zalogowanych Użytkowników oraz cennik obowiązujący w chwili rejestracji Zlecenia.
4. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Cen bez podania przyczyny, wprowadzania nowych i usuwania starych Usług lub produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.
5. Usługobiorca jest zobowiązany do terminowej zapłaty wszelkich opłat związanych z zamówieniem Usług lub produktów naliczonych zgodnie z Cennikiem oraz Regulaminem, w tym opłat dodatkowych.
6. Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej zgodnie z paragrafem 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (DZ.U.Nr249,poz.1661)
7. Operator oświadcza, że jest zarejestrowany jako czynny płatnik podatku VAT.
8. Usługobiorca akceptuje fakt, że w przypadku nieodebrania Przesyłki przez Odbiorcę Operator naliczy opłatę za zwrot Przesyłki zgodnie z Cennikiem. Usługobiorca zobowiązuje się dopłacić powstałą różnicę na wezwanie Operatora.
9. W przypadku podania przez Usługobiorcę nieprawidłowych danych, które uniemożliwiają doręczenie Przesyłki do Punktu Nadawczo – Odbiorczego lub Odbiorcy, zlecenie zostanie przyjęte, jednakże Usługobiorca zostanie obciążony dodatkowymi kosztami zwrotu do niego Przesyłki zgodnie z Cennikiem.
10. W przypadku zlecenia wykonania usługi, której przedmiotem są artykuły, których przewóz jest zabroniony przez obowiązujące w dacie zlecenia prawo, bądź zostały wpisane na listę artykułów niedozwolonych obowiązującą u Przewoźnika, Przewoźnik ma prawo odmówić odbioru Przesyłki od Nadawcy dla Usługobiorcy.
11. Operator wystawiać będzie Usługobiorcy fakturę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
12. W przypadku Przesyłek za pobraniem Nadawca upoważnia Operatora do pobrania od Odbiorcy w jego imieniu kwoty pobrania i przekazania jej na rzecz Nadawcy. Odebrane przez Operatora środki są przekazywane na rzecz Nadawcy w terminach ustalonych indywidualnie.
13. Zapłata za usługi dokonywana jest „z góry” za pośrednictwem bezpiecznej platformy płatności internetowych (Bramka Płatnicza), której operatorem jako agent rozliczeniowy jest wskazany operator wraz z osobnym regulaminem.
14. Zapłata za usługi może być dokonywana również na podstawie odrębnej Umowy między Operatorem, a Usługobiorcą.
15. Użytkownik może dokonać przedpłaty za zlecane usługi poprzez wpłatę środków w zakładce Skarbonka. Stan salda Skarbonki uaktualniany jest natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty przez Operatora. Zwrot niewykorzystanych środków z Konta Skarbonki następuje na wniosek Użytkownika lub po rozwiązaniu Umowy i usunięciu Konta przez Operatora.
16. Wszelkie zwroty wpłaconych środków odbywają się na podstawie korekty do wystawionego dokumentu sprzedaży i dokonywane są przy użyciu tego samego kanału płatności, który użyty był przez Usługobiorcę, chyba że strony postanowią inaczej.
17. W przypadku braku zapłaty należności wynikających z naliczenia opłat dodatkowych wskazanych w ust. 8,9 i 10 niniejszego paragrafu, Operator ma prawo pobrać należności bezpośrednio z Konta Skarbonki.
18. W przypadku braku zapłaty należności we wskazanym terminie Operator podejmie działania w celu ich dochodzenia: po upływie 21 dni od terminu zapłaty wysłane zostanie I wezwanie do zapłaty; jeżeli Usługobiorca nie zapłaci wymagalnych kwot w terminie kolejnych 14 dni Operator wyśle II wezwanie do zapłaty; koszt wezwania do zapłaty dla Usługobiorcy będącego Konsumentem wynosi 8,13 zł netto (10 zł brutto); koszt monitu dla Usługobiorcy niebędącego Konsumentem, wynosi 24,39 zł netto (30 zł brutto).
19. W razie bezskuteczności wezwań do zapłaty Operator może zlecić dochodzenie wierzytelności zewnętrznej firmie windykacyjnej lub skierować sprawę na drogę postępowania sądowego. Usługobiorca niedokonujący płatności obciążony zostanie odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz opłatami z tytułu działań windykacyjnych podjętych przez Operatora lub firmę windykacyjną, w szczególności opłatami z tytułu wezwań do zapłaty, o których mowa w ust. 2 pkt. c) powyżej.
20. Usługobiorca będący przedsiębiorcą obciążony zostanie dodatkowo bez wezwania, kwotą rekompensaty za koszty odzyskiwania należności stanowiącą równowartość kwoty 40 euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym należność stała się wymagalna, zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

6. Odpowiedzialność

1. Operator odpowiedzialny jest, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła
2. Przekazanie Zlecenia do Nadawcy oraz Przewoźnika nie gwarantuje jego przyjęcia do realizacji. W takiej sytuacji Operator będzie współpracował z Usługobiorcą w celu wyjaśnienia powodu nieprzyjęcia Zlecenia do realizacji.
3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wybór produktu lub usługi ani nienależyte wykonanie usługi przez Przewoźnika, chyba że jest ono skutkiem niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi przez Operatora. Usługobiorca za pomocą Serwisu zawiera umowę cywilnoprawną z Nadawcą na podstawie wprowadzonego kodu rabatowego otrzymanego od Nadawcy a Nadawca zawiera umowę z Przewoźnikiem na warunkach określonych w Regulaminie i Regulaminie Przewoźnika.
4. W związku z tym, że złożenie zamówienia na usługę przez Użytkownika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Przewoźnika wykonującego Usługę zamówioną przez Usługobiorcę, wszystkie ograniczenia odpowiedzialności w nim zawarte, w granicach obowiązującego prawa, obejmują również Operatora i ograniczają jego odpowiedzialność
5. Operator nie ponosi odpowiedzialności m.in. za:
6. Operator nie ponosi także odpowiedzialności za działania i skutki działań Użytkownika podjętych w związku ze zleceniem wykonania usługi Nadawcy lub Przewoźnika, w szczególności Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
7. Operator ponosi odpowiedzialność za zawinioną przez siebie utratę, ubytek lub uszkodzenie Przesyłki powstałe w Punkcie Nadawczo – Odbiorczym współpracującym z nim operatorem, przy czym odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki, w stosunku do której zastosowanie mają przepisy Prawa przewozowego ograniczona jest do wartości deklarowanej, nie większej niż wartości rzeczywista.
• niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi przez Nadawcę i Przewoźnika, chyba, że jest ono skutkiem niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi przez Operatora,
• legalność działań Nadawcy i Przewoźnika, w tym posiadanie przez niego stosownych zezwoleń, bądź spełnienie innych formalnych warunków prowadzenia działalności,
• sposób wykorzystywania Serwisu przez Użytkowników w tym Nadawców do promowania usług i produktów oraz odbiorców,
• niezgodne z prawem lub Regulaminem wykorzystywanie Serwisu przez Użytkowników i osoby trzecie, którym dostęp umożliwił Użytkownik,
• jakiekolwiek wadliwe funkcjonowanie Serwisu lub utratę danych, przerwanie połączenia lub nieotrzymanie informacji z przyczyn leżących po stronie Nadawcy,
• przerwy w działaniu Serwisu spowodowane koniecznością konserwacji lub naprawy systemu oraz innymi okolicznościami niezależnymi od Operatora,
• działania Odbiorcy, w szczególności za przyjęcie kierowanej do niego Przesyłki lub za uiszczenie przez niego kwoty za pobraniem.
• za opóźnienia w przekazywaniu środków przez operatora płatności za zamówioną Usługę, a tym samym za opóźnienie w realizacji usługi.
• za utratę, ubytek lub uszkodzenie albo opóźnienie w przewozie przesyłki, jeżeli powstały one z przyczyn występujących po stronie Usługobiorcy lub Odbiorcy, niewywołanych winą Operatora, z właściwości towaru albo wskutek siły wyższej
• podanie przez Użytkownika nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych, w tym danych związanych z nadaniem przesyłki,
• nieprzekazanie przesyłki Przewoźnikowi,
• naruszenie przez Użytkownika Regulaminu Przewoźnika.
• naruszenie przez Użytkownika niniejszego Regulaminu

7. Dane osobowe i polityka prywatności

1. W związku z prowadzeniem Serwisu Internetowego dostępnego pod adresem pro-body.pl wraz z jego funkcjonalnościami niniejszym informujemy o ochronie i korzystaniu z Danych Osobowych w celach związanych z wymogami art. 13 RODO.
2. Administratorem Danych Osobowych jest Laboratory Research Peptides Company LTD z siedzibą na Cyprze pod adresem 2023 Nicosia, Peiraios 30, Strovolos zarejestrowana pod numerem HE448458 oraz numerem identyfikacji podatkowej 60015353X, adres e-mail dla celów związanych z ochroną danych osobowych iod@pro-body.pl
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniach niniejszego Regulaminu oraz z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, spełniających wymogi polskiego prawa.
4. Inspektor Ochrony Danych dostępny jest pod adresem e-mail iod@pro-body.pl
5. Podstawą przetwarzania danych jest zawsze udzielona przez Użytkownika zgoda.
6. Zbieramy takie dane osobowe jak:
7. Dane osobowe zbieramy podczas korzystania z naszego Serwisu pro-body.pl, np. podczas:
8. Powodem zbierania Danych Osobowych jest umożliwienie świadczenia usług, w tym przede wszystkim:
9. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest:
10. Dane Osobowe są przechowywane i przetwarzane z zastosowaniem wymaganych przepisami prawa środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ich ochronę. Dane osobowe są chronione przed ich pozyskiwaniem i modyfikacją przez osoby nieuprawnione, zgodnie z wewnętrznymi procedurami Operatora. W celu realizacji Usługi odbiorcami Danych Osobowych są:
11. Dane Osobowe zebrane w związku z prowadzeniem Serwisu pro-body.pl oraz zawarciem Umów będą przechowywane:
12. Użytkownik ma zawsze prawo do:
13. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych lub ich niepełne podanie może uniemożliwić korzystanie z funkcjonalności Serwisu.
14. W przypadku złożenia przez Użytkownika Zlecenia przy wykorzystaniu Serwisu, Operator może, dla usprawnienia procesu obsługi, przesyłać do Użytkownika na podany adres elektroniczny wiadomości lub kontaktować się telefonicznie na podany numer telefonu jak również kontaktować się w innej formie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość celem.
15. Nie stosujemy profilowania i zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji.
16. W przypadku powzięcia informacji o naruszeniu ochrony danych lub stwierdzenia jakiejkolwiek sytuacji stanowiącej naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o tym. Pozwoli to nam ustalić przyczynę naruszenia i podjąć niezwłocznie wszelkie czynności mające na celu usunięcie naruszenia i zabezpieczenie danych osobowych w sposób należyty przed dalszymi naruszeniami.
17. Po usunięciu lub zablokowaniu Konta Administrator przetwarza Dane Osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i niniejszy Regulaminem w celu:
18. W przypadku przejścia praw związanych z Serwisem na inny podmiot, dane, w tym dane osobowe Usługobiorcy wraz z Serwisem przejdą na nabywcę praw do Serwisu, na co Usługobiorcy wyrażają zgodę poprzez akceptację niniejszego Regulaminu.
• imię i nazwisko;
• adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres odbioru, adres dostawy;
• numer telefonu;
• adres e-mail;
• numer NIP, Regon, KRS;
• numer rachunku bankowego.
• dane transakcyjne – płatności realizowanych na rachunek i z rachunku,
• dane finansowe – saldo Konta Skarbonki,
• dane kontraktowe – zawartych umów, w tym Zleceń,
• dane komunikacyjne – prowadzonej komunikacji,
• dane transakcyjne
• Korzystania z funkcjonalności Serwisu,
• rejestracji w Serwisie w trakcie zakładania Konta
• weryfikacji i identyfikacji (np. podczas logowania)
• zawierania umów o świadczenie Usług i Usług przewozowych
• realizacji umów zawartych z wykorzystaniem Serwisu;
• realizacji przepisów prawa
• na potrzeby działań promocyjnych i handlowych Operatora, tylko po otrzymaniu dodatkowej zgody.
• korzystania z funkcjonalności Serwisu (w tym zalogowania się do niego);
• zawierania i realizowania umów o świadczenie Usług, które zawierane są przy pomocy Serwisu;
• przesyłania informacji o zmianie warunków świadczenia usług, w szczególności o zmianie cennika i Regulaminów;
• obsługi należności i roszczeń związanych z zawartymi umowami, w tym prowadzenie procesu reklamacyjnego i windykacyjnego;
• umożliwienia komunikacji pomiędzy Nadawcą a Przewoźnikiem, Usługobiorcą i Odbiorcą
• prowadzenie korespondencji w celu realizacji Usług;
• sporządzania dokumentacji księgowej, w tym wystawiania faktur;
• sporządzania dokumentacji zawieranych umów;
• badań statystycznych dla celów archiwalnych;
• realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
• tylko w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody – przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, informowania o promocjach.
• realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Serwisu prowadzonego przez Laboratory Research Peptides Company LTD (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
• wypełnienia obowiązku prawnego administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i ust. 3 RODO);
• dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• tylko za dodatkową zgodą, marketingu produktów lub usług własnych, (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
• wybrani przez Usługobiorców Przewoźnicy (Kurierzy), jak DPD, InPost Paczkomaty, InPost Kurier, (a także ich podwykonawcy) – aktualny wykaz Przewoźników znajduje się w naszym Regulaminie dostępnym na stronie pro-body.pl
• banki i operatorzy systemu płatności, zapewniający obsługę płatności, zwrotu środków pieniężnych (pobrań)
• podmioty zajmujące się obsługą księgową
• osoby i podmioty realizujące zlecane usługi w tym Nadawcy znani odbiorcom przekazując im dedykowane kody rabatowe
• podmioty zajmujące się dochodzeniem roszczeń i obsługą prawną
• podmioty świadczące lub pośredniczące w usługach teleinformatycznych, w tym dostawcy hostingu;
• osoby, organy i instytucje uprawnione do dostępu do danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów.
• przez okres wykonywania zawartej umowy – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa,
• w związku z wykonaniem wszystkich zobowiązań wynikających z umowy – do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń,
• w zakresie wypełnienia zobowiązań prawnych ciążących w związku z prowadzeniem działalności i realizacją umów – do czasu wypełnienia tych obowiązków,
• w przypadku wyrażenia zgody na informowanie o aktualnych promocjach i ofertach, i/lub przekazywanie informacji handlowej – do czasu cofnięcia zgody.
• żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania a także do przenoszenia swoich danych osobowych.
• wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
• sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie
• wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO)
• w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych, możesz tę zgodę w każdym momencie cofnąć.
• udzielenia odpowiedzi na wiadomości Użytkownika;
• przekazania Użytkownikowi informacji dotyczących Zlecenia;
• wyjaśnienie kwestii płatności za Zlecenia;
• wyjaśniania i korygowania ewentualnych błędów lub niejasności.
• należytego rozliczenia zmówionych usług;
• należytego zakończenia wykonywania usług na rzecz Usługobiorcy;
• rozpatrzenia reklamacji.
• własnej sprawozdawczości finansowej i podatkowej;

8. Przetwarzanie innych danych. Cookies

1. Podczas wizyty Użytkownika na stronie internetowej Serwisu pro-body.pl automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty Użytkownika w tym w szczególności:
2. Strona Serwisu pro-body.pl wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej. W większości przypadków jest to niezbędne do prawidłowego działania stron. Pliki cookies są również używane przez narzędzia analizujące ruch na stronach internetowych.
3. W ramach strony internetowej Serwisu pro-body.pl stosowane są m.in.: takie rodzaje plików cookies:
4. Poniżej znajduje się lista przykładowych zastosowań plików cookies przez stronę internetową Serwisu pro-body.pl:
5. Większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Użytkownik ma możliwość określenia warunków korzystania z tych plików za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej, może również w każdej chwili usunąć pliki cookies zapisane w przeglądarce. W celu wyłączenia plików cookie oraz otrzymania szczegółowych informacji na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies, jak również ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach:
• adres IP;
• nazwa domeny;
• typ przeglądarki;
• typ systemu operacyjnego;
• rodzaj urządzenia, z którego nawiązywane jest połączenie;
• czas połączenia z Serwisem
• statystyczne pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej Serwisu,
• reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści ofert lepiej dopasowanych do zainteresowań,
• pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej.
• funkcjonalne pliki cookies umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika w zakresie np. wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej.
• podniesienie poziomu bezpieczeństwa,
• podtrzymanie sesji użytkownika na wnioskach, formularzach, ankietach oraz w systemie transakcyjnym. Pozwalają zwiększyć bezpieczeństwo zapewniając, że wszystkie wywołania do serwera pochodzą z komputera Użytkownika. Na serwerze następuje walidacja cookies oraz adresu IP komputera, z którego łączy się użytkownik. W przypadku próby podszywania się pod sesję użytkownika z innego komputera nastąpi przerwanie sesji,
• raportowanie źródeł ruchu,
• badanie skuteczności działań promocyjnych,
• reklamy Google – aby lepiej dopasować reklamy do preferencji użytkowników Operator wykorzystuje pliki cookies, które gromadzą jedynie podstawowe informacje o zachowaniach użytkowników na stronie pro-body.pl. Wszystkie informacje są anonimowe i ich celem jest jak najlepsze dopasowanie wyświetlanych reklam w wyszukiwarce Google jak również na innych stronach internetowych do preferencji użytkownika za pomocą narzędzi takich jak np. Google AdWords i DoubleClick. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z cookies Google w ustawieniach reklam (www.google.pl/settings/ads)
• Analiza z wykorzystaniem Google Analytics – aby lepiej zrozumieć intencje użytkowników Operator wykorzystuje pliki cookies Google, które zbierają anonimowo jedynie podstawowe informacje na temat aktywności użytkownika w Serwisie pro-body.pl i służą do raportowania źródeł ruchu, analizowania zachowań użytkowników na stronie internetowej oraz do badania skuteczności działań promocyjnych.
• Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
• Firefox https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka?esab=a&s=ciasteczka&r=0&as=s
• Internet Explorer https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
• Opera http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
• Safari https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
• Microsoft Edge https://support.microsoft.com/pl-pl/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history

9. Zabezpieczenia i zagrożenia

1. Operator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu, m.in. w tym celu komunikacja jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer).
2. Protokół SSL to rodzaj zabezpieczenia, polegający na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Usługobiorcy i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer. Informacja wysyłana z serwera do Usługobiorcy jest również kodowana, a po dotarciu do celu dekodowana.
3. Protokół SSL szyfruje, uwierzytelnia i zapewnia integralność wiadomości.
4. Operator informuje, że nawet w przypadku, gdy zostały podjęte środki zamierzające do zabezpieczenia danych przekazywanych przez Usługobiorcę za pomocą sieci Internet, nie można wyeliminować szczególnych zagrożeń, które są związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, takich jak:
5. Dla zachowania bezpieczeństwa i ograniczenia zagrożeń z ust. 4 Usługobiorca powinien:
• możliwość otrzymania spamu;
• obecność i działanie oprogramowania typu malware, w tym: wirusów komputerowych;
• obecność i działanie robaków internetowych (worm);
• możliwość zadziałania oprogramowania typu spyware;
• możliwość bycia narażonym na cracking lub phishing (łowienie haseł);
• piractwo;
• sniffing;
• możliwość wprowadzenia przez inne osoby korzystające z systemu teleinformatycznego i/lub sieci telekomunikacyjnej nielegalnych urządzeń dających nieuprawniony dostęp do usług podlegających ochronie;
• czynności kryptoanalizy, to jest odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia;
• możliwość bycia narażonym na działania innego niechcianego lub „złośliwego” oprogramowana, wykonującego czynności niezamierzone przez użytkownika, nie zaliczane do wymienionych powyżej, a występujące np. pod nazwami: wabbit, trojan, backdoor, exploit, rootkit, keylogger, dialer, hoax.
• ustanowić trudne hasło do Konta Klienta, zawierające wielkie i małe litery, cyfry, znaki, uniemożliwiające w sposób prosty jego odgadnięcie;
• wylogować się z Konta Klienta po zakończonej sesji (samo zamknięcie przeglądarki nie jest wystarczające), nie pozostawiać bez nadzoru urządzenia po zalogowaniu się na nim na Konto Klienta;
• zachowywać loginu i hasła do Konta Klienta w tajemnicy, nie ujawniać go innym osobom;
• korzystać z Serwisu wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów, posiadających zaktualizowane programy antywirusowe i systemy operacyjne;
• unikać zapamiętywania danych na komputerze jak login i hasło w szczególnych na obcych komputerach;
• unikać korzystania z Serwisu za pomocą otwartej sieci i sieci nieznanego dostawcy.

10. Reklamacje

1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach uregulowanych niniejszym Regulaminem, w rym z nienależytym funkcjonowaniem Serwisu. Reklamacje można składać pisemnie, listem poleconym na adres siedziby Laboratory Research Peptides Company LTD lub w formie korespondencji elektronicznej na adres: contact@pro-body.pl.
2. Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego zrealizowania płatności Usługobiorca kieruje do Operatora na adres: contact@pro-body.pl zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu dotyczącego świadczenia usług w zakresie płatności elektronicznych.
3. Wszelkie reklamacje związane z nieprawidłowym wykonaniem usługi przewozowej przez Przewoźnika, Użytkownik zachowując zasady, procedury i terminy określone w Regulaminie Przewoźnika może złożyć za pośrednictwem Operatora, pisemnie, listem poleconym na adres siedziby Laboratory Research Peptides Company LTD lub w formie korespondencji elektronicznej na adres: contact@pro-body.pl
4. Operator niezwłocznie przekazuje reklamacje oraz uwagi Przewoźnikowi do rozpoznania. Reklamacje oraz uwagi dotyczące usługi świadczonej przez Przewoźnika, będą rozpoznawane zgodnie z regulaminem wybranego do wykonania usługi Przewoźnika. Decyzja Przewoźnika po jej wydaniu jest niezwłocznie przekazywana Użytkownikowi za pośrednictwem Operatora.
5. Na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności zaś ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz.U. z 2015 r. Nr 915 – t.j. ze zm.). oraz ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2016 r., Nr 113 – t.j. ze zm.), Usługobiorcy oraz Odbiorcy (adresatowi), przysługuje prawo złożenia reklamacji oraz dochodzenia roszczeń bezpośrednio od Przewoźnika.
6. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od ich otrzymania.
7. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
8. Przyjęcia i rozpatrzenia reklamacji są bezpłatne.
9. Proces reklamacyjny zaczyna się w momencie wniesienia kompletnej dokumentacji. Jeżeli wniesiona reklamacja nie spełnia warunków określonych w przepisach prawa oraz regulaminach konkretnych Przewoźników, Przewoźnik wzywa reklamującego, aby usunął braki w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków w tym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Wówczas za datę wniesienia reklamacji przyjmuje się datę otrzymania przez Przewoźnika uzupełnionej reklamacji.
10. Wypłaty środków z tytułu uznanych reklamacji przekazywane są na wskazany przez Użytkownika nr rachunku bankowego w ciągu 30 dni od daty przekazania Operatorowi decyzji przez Przewoźnika.
11. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Operator w tym terminie powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji. W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacji, reklamacja może nie zostać uznana.
• nazwę albo imię i nazwisko oraz adres, adres poczty elektronicznej Usługobiorcy,
• tytuł reklamacji,
• udokumentowane uprawnienie do dochodzenia roszczenia w zgłoszonej wysokości,
• potwierdzenie nadania Przesyłki (List Przewozowy) oraz numer Przesyłki, o ile zgłoszenie reklamacyjne dotyczy usługi przewozu,
• opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji (przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji)
• podpis Nadawcy,
• dokument wykazujący umocowanie w przypadku złożenia reklamacji przez pełnomocnika Usługobiorcy.

11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przez Konsumentów

1. Użytkownik będący Konsumentem może skorzystać między innymi z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Usługobiorcę będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
• Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2016 r., Nr 1059 – t.j. ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy o świadczenie usług. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. Nr 113, poz. 1214).
• Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2016 r., Nr 1059 – t.j. ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Operatorem. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
• Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Operatorem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
• http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
• http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
• http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

12 Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy (Zlecenia)

1. Użytkownik będący Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej z Operatorem, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu – w terminie 14 dni od otrzymania towaru, jeżeli złoży w tym terminie oświadczenie o odstąpieniu od Umowy (Zlecenia).
2. Jeżeli na wyraźne żądanie Konsumenta wykonanie usługi ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, to w przypadku odstąpienia od umowy Konsument ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
3. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu, wystarczy wysłanie oświadczenia od odstąpieniu od umowy przed upływem tego terminu.
4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia złożenia zamówienia.
5. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy. W tym celu Konsument może:
6. Operator zapewnia Konsumentowi możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy także drogą elektroniczną przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu lub jakiekolwiek innego jednoznacznego oświadczenia.
7. Operator niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Konsumenta.
8. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
9. Operator ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, z uwzględnieniem obowiązku poniesienia przez Konsumenta kosztów, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. Operator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
10. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie Usługa jest wykonywana przez Operatora lub osobę trzecią na podstawie odrębnej Umowy z Operatorem. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
11. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Operator poinformuje tę osobę o odstąpieniu przez Konsumenta od umowy.
12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Usługi, jeżeli Operator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
13. Informacja – pouczenie dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy, tożsama z załącznikiem do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. Nr 827 ze zm.), zawarta jest w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
14. Wzór formularza odstąpienia od umowy, tożsamy z załącznikiem do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. Nr 827 ze zm.), stanowi załącznik 2 do niniejszego Regulaminu.

13. Zasady użytkowania Serwisu

1. Operatorowi przysługują prawa własności intelektualnej do Serwisu. Wykorzystywanie Oprogramowania przez Użytkowników w inny sposób niż związany ściśle z Usługą jest zabronione. Dotyczy to również jakichkolwiek prób ingerowania w Oprogramowanie.
2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Użytkownik są następujące:
3. Usługobiorcę korzystającego z usług świadczonych drogą elektroniczną obowiązuje zakaz dostarczania do Serwisu treści o charakterze bezprawnym.
4. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz niedostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Operatora następujących treści:
5. Operator zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych Serwisu mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z usług. Terminy prac i przewidywany czas ich trwania będzie publikowany na stronie pro-body.pl przed rozpoczęciem prac.
6. Dostęp do informacji, o zmianach dotyczących sposobu i zakresu świadczenia usług przez Operatora oraz do informacji, których wymóg dostarczania wynika z art. 6 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Operator będzie realizował poprzez stronę pro-body.pl
7. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Operator ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
8. Niezależnie od powyższego Operator ma prawo zaprzestać świadczenia Usług w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niej przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot.

14. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie sprawy sporne strony będą próbowały rozstrzygać na drodze polubownej, w przypadku braku porozumienia, sprawy będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Operatora.
2. Strony związane są treścią Regulaminu obowiązującą w dniu złożenia Zamówienia.
3. Operator uprawniony jest do zmiany Regulaminu.
4. Operator poinformuje drogą elektroniczną Użytkowników o zmianie Regulaminu oraz o nowej treści Regulaminu.
5. Dokonanie zmiany Regulaminu przez Operatora nie jest skuteczne wobec Zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu, chyba że obydwie strony wyrażą zgodę na stosowanie do tej umowy aktualnie obowiązującej wersji Regulaminu.
6. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (umowa o prowadzenie Konta) może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie następuje poprzez przesłanie oświadczenia o jej wypowiedzeniu na adres: contact@pro-body.pl bezpośrednio z adresu e-mail Użytkownika, na który założone jest kontro w Serwisie albo w formie pisemnej na adres siedziby Operatora. Umowa zostaje rozwiązana z upływem okresu wypowiedzenia, jednak nie wcześniej niż do czasu wykonania Usługi oraz definitywnego rozliczenia wykonania Usługi, w tym zapłaty na rzecz Operatora z tytułu wystawionych faktur.
7. Z chwilą upływu okresu wypowiedzenia umowa ulega rozwiązaniu, a Konto zostaje usunięte z Serwisu.
8. Operator jest uprawniony do rozwiązania umowy o świadczenie usług (umowa o prowadzenie Konta) ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
9. W przypadku rozwiązania Umowy przez Użytkownika lub Operatora, jak również w przypadku innego wygaśnięcia Umowy, Konto podlega usunięciu wraz ze zgromadzonymi na nim Danymi. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się na to, że usunięcie Konta równoznaczne jest dla tego Użytkownika z bezpowrotną utratą wszystkich zgromadzonych w ramach tego konta Danych.
10. Usunięcie Danych nie oznacza automatycznego usunięcia Danych Osobowych z Bazy Kont.
11. Usunięcie konta nie zwalnia Usługobiorcy z uregulowania należności wobec Operatora.
12. W sprawach nieuregulowanych wprost w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2016 r. Nr 380 – t.j. ze zm.) oraz ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz.U. z 2015 r. Nr 915 – t.j. ze zm.). oraz odpowiednie regulaminy firm przewozowych w zakresie realizacji usługi przewozu.
13. Załącznikami do Regulaminu są:
14. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01-01-2022
• złożyć oświadczenie, wykorzystując dostarczony mu przez Operatora wzór odstąpienia;
• złożyć oświadczenie na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu;
• złożyć oświadczenie w dowolnej formie, pod warunkiem, że z oświadczenia wynika wola odstąpienia od umowy.
• połączenie z siecią Internet,
• przeglądarka internetowa
• Internet Explorer w wersjach 10.0 i wyższych
• Opera w wersjach 9.0 i wyższych
• Firefox w wersjach 3.0 i wyższych
• Chrome w wersjach 5.0 i wyższych.
• Safari
• powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Operatora lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
• naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
• niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
• rażącego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkownika;
• wykorzystywania Usług dostępnych w Serwisie do łamania prawa.
• zał. Nr 1 – Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy;
• zał. Nr 2 – Wzór formularza odstąpienia od umowy.

ZAŁĄCZNIK nr 1. O prawie odstąpienia od umowy.

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia dostawy zamówionego towaru. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować spółkę pod nazwą Laboratory Research Peptides Company LTD z siedzibą na Cyprze pod adresem 2023 Nicosia, Peiraios 30, Strovolos zarejestrowana pod numerem HE448458 oraz numerem identyfikacji podatkowej 60015353X adres e-mail contact@pro-body.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej email: contact@pro-body.pl Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku np. w formacie pdf poprzez pocztę elektroniczną. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

ZAŁĄCZNIK nr 2. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:
Laboratory Research Peptides Company LTD z siedzibą na Cyprze pod adresem 2023 Nicosia, Peiraios 30, Strovolos zarejestrowana pod numerem HE448458 oraz numerem identyfikacji podatkowej 60015353X adres e-mail: contact@pro-body.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.